Fungsi Unit Kejuruteraan Sistem :
  • Menentukan halatuju pembangunan aplikasi berkaitan bahasa pengatucaraan, pangkalan data dan integrasi semua aplikasi di bawah pengurusan PPKT Kampus Kesihatan
  • Mengadakan perbincangan bersama pengguna bagi mendapatkan gambaran kasar keperluan dan skop aplikasi baru yang dimohon.
  • Bertanggungjawab untuk mendapatkan persetujuan pihak pengguna sekiranya perlu sebelum membuat kajian dan spesifikasi sistem aplikasi
  • Menyelaras kajian kemungkinan dan analisis keperluan pengguna dan sistem termasuk pembangunan sistem yang lebih kompleks
  • Menyelaras sebarang rekabentuk sistem mengikut hasil analisis termasuk pembangunan sistem yang lebih kompleks
  • Menyediakan URS (User Requirement Specification)mengikut persetujuan bersama dengan pengguna.
  • Membina dan menyediakan struktur pangkalan data, data-flow-diagram, mock User Interface, process flow diagram berdasarkan URS untuk panduan Pasukan Pembangunan Sistem
  • Menguruskan dan mengawal selia projek aplikasi yang dibangunkan dan diselenggarakan.
  • Merancangkan dan melaksanakan perancangan strategik bagi menyelaras sistem aplikasi yang sedia ada dan akan dibangunkan.
  • Menyediakan perancangan dan menaiktaraf sistem aplikasi dari segi pengoperasian dan pangkalan data.

Disclaimer : Communication and Technology Knowledge Center, Universiti Sains Malaysia Health Campus is not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this site.

Copyright © 2018 by Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi, Unit Web Dan Multimedia. All rights reserved.